• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Źródło Miłosierdzia"

E-mail Drukuj PDF

Wprowadzenie

Kościół Katolicki w Polsce, począwszy od adwentu 2017r. rozpoczął dwa lata formacji pod hasłem„Duch, który umacnia miłość”, a bieżący rok koncentruje nas na słowach: „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

W związku z powyższym grupa animatorów skupionych wokół Szkoły Życia Chrześcijańskiego

i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła, Filii w Jeleniej Górze, Diecezji Legnickiej, przygotowała kilkunastotygodniowy cykl formacji indywidualnej, dla osób pragnących pogłębić umiejętność współpracy z Duchem Świętym w codzienności życia.Formacja ta w znacznym stopniu skoncentrowana jest na rozwoju Owoców Ducha Świętego, które wymienione są w liście do Galatów.

W ramach tej formacji będą podawane konkretne zadania do rozważania lub zastosowania w życiu podczas całego tygodnia. Zadania w parafiach, chcących się włączyć do tej formacji będą rozpowszechniane w każdą niedzielę, przez 12 kolejnych tygodni.Czas rozpoczęcia jest dowolny, choć dobrym terminem wydaje się pierwsza niedziela Wielkiego Postu.

Dobrze, by uczestnicy tej formacji znaleźli w swoim środowisku osobę, lub grupę osób by móc podzielić się sukcesami i upadkami w realizacji podejmowanych zadań i nawzajem się motywować do wytrwałości. Może to być parafialna wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, lub inna wspólnota gotowa dzielić się ze sobą doświadczeniem żywej wiary.

Zadanie 9

WIERNOŚĆ

W Ewangelii św. Łukasza znajdziemy słowa:

„Kto w drobnej rzeczy jest wierny ten i w wielkiej będzie wierny”(Łk. 16,10)

Zastanów się, czy w drobnych rzeczach jesteś wierny (sobie- obietnicom danym sobie, drugiemu człowiekowi, Bogu).

Jeśli dostrzegasz braki w swojej wierności pomyśl, w jaki sposób mógłbyś to zmienić.

Podejmij na ten tydzień jakieś postanowienie i bądź mu wierny. Zapraszaj do tych codziennych starań Ducha Świętego

 

Zadanie 8

DOBROĆ

„Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego”.( Ps. 133)

Wybierz spośród osób, które znasz osobę, która jest dla Ciebie największym wzorem dobroci.

Przyjrzyj się jej postawom, zachowaniom, cechom, w których dostrzegasz dobroć. Spróbuj w tym tygodniu ćwiczyć się w dobroci, korzystając z jej przykładu.

Dziękuj również za tą osobę Bogu. Dziękuj również za każdy gest dobroci, który popłynął od Ciebie.

Za dobro, które było swoistym„podniesieniem” drugiego człowieka, w jakiejś jego potrzebie, ku pogodzie ducha, ku radości, kujakiemukolwiek dobru.

Pamiętaj również, że najdoskonalszym wzorem dobroci jest Bóg.

 

 

 

Zadanie 7

UPRZEJMOŚĆ

Odszukaj fragment z listu do Efezjan Ef 4, 32.

Te słowa mówią właśnie o uprzejmości. Uprzejmość bywa najtrudniejsza w rodzinie. Postaraj się w tym tygodniu być uprzejmym szczególnie w rodzinie, poprzez konkretne gesty, słowa, ton głosu.Wieczorem przyjrzyj się, zapraszając wcześniej Ducha Świętego do tej oceny, na ile udało ci się być uprzejmym. Szczególnie, jeśli widzisz, że był choćby jeden moment wyraźnego zwycięstwa uprzejmości, wbrew pierwszemu odruchowi, emocjom, wbrew negatywnym przyzwyczajeniom - PODZIĘKUJ za to zwycięstwo Bogu. Jeśli „upadłeś” na drodze walki o uprzejmość, poproś Ducha Świętego o siły by zwyciężać następnego dnia. Powtarzaj taką modlitwę życiem każdego dnia w tym tygodniu.

 

 

Zadanie 6

CIERPLIWOŚĆ

Teresa z Avilla powiedziała

„ Bóg jest cierpliwy, umie czekać długie dni, owszem i lata całe, zwłaszcza, gdy widzi wytrwałość i dobre pragnienia.

Wytrwałości tu przede wszystkim potrzeba, z nią niezawodnie odniesiemy korzyść”.

Niech te słowa Ci towarzyszą w różnych trudnych sytuacjach, z jakimi spotkasz się w tym tygodniu.

 

 

 

Zadanie 5

POKÓJ

Rozważ, czy jesteś osobą, która wprowadza pokój w swoim środowisku, rodzinie. Odszukaj w Piśmie Świętym fragment Z Ewangelii Św.Jana J. 14,27.

Przekraczaj siebie w tym tygodniu, by zwyciężał POKÓJ.

Codziennie proś Ducha Świętego o łaskę pokoju w sobie i przyjmij pokój, który On chce Ci dać, abyś mógł go rozdawać innym.

Na koniec tygodnia przyjrzyj się zwycięstwom i upadkom w tym obszarze. Przyjrzyj się również swojemu zaangażowaniu, w konkretach codzienności w tym by stawać się w coraz większym stopniu człowiekiem pokoju.

 

Zadanie 4

 

RADOŚĆ

W tym tygodniu, każdego dnia znajdź i najlepiej zapisz, co sprawiło Ci radość.

Podziel się swoimi spostrzeżeniami z wybraną przez siebie osobą.

Szukaj nie tylko szczególnych powodów do radości.

Spróbuj odnajdywać radość w najprostszych momentach, zwykłych rozmowach, w promieniach Słońca itp.

Proś Ducha Świętego w codziennej modlitwie, aby pomógł Ci odnajdywać radość w codzienności.

By też pokazywał Ci, co Ci w tym przeszkadza a co pomaga.

 

 

 

Zadanie 3

MIŁOŚĆ

W tym tygodniu rozważaj i ćwicz się w rozwijaniu pierwszego z wymienionych owoców,

miłości. Może pomóc Ci w tym tekst fragmentu Hymnu o miłości, z Pierwszego Listu do Koryntian

1 Kor 13, 4-8

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego, nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje.

Sprawdź poziom swojej miłości wstawiając swoje imię w miejsce słowa „Miłość”. Tj. Ewa cierpliwa

jest, łaskawa jest. Ewa nie zazdrości......

Jak wypadł poziom Twojej miłości? Słabo? Nie popadaj w panikę! Jezus jest źródłem miłości. Obdarza

nią chętnie i bez wypominania. Proś o nią!

Wybierz cechę miłości, którą szczególnie chcesz rozwijać(doskonalić) w tym tygodniu. Wracaj do tego

fragmentu i refleksji nad jego zastosowaniem w konkretnych, ważnych dla Ciebie relacjach, każdego

dnia w tym tygodniu.

 

Zadanie 2

W ciągu tego tygodnia wracaj, najlepiej codziennie do fragmentu z listu do Galatów mówiącego o owocach Ducha Świętego.

 

Ga 5, 22-23

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.

 

Czy dostrzegasz, że życie owocami Ducha Św. pomaga budować dobre relacje międzyludzkie, a tym samym czyni nasze życie szczęśliwszym?

W relacjach, z którymi osobami pragnieszszczególnie owoców Ducha Świętego?

Módl się i zapraszaj Ducha Świętego do tych relacji w tym tygodniu.

W następnych tygodniach będziemy zatrzymywać się nad każdym z owoców, z osobna.

 

 

 

 

Zadanie 1

Każdego dnia Duch Święty próbuje dostać się do naszego serca. Jednak potrzebuje naszego zaproszenia, naszego pragnienia, naszej woli. Możemy mu oddawać nasze wybory, decyzje, działania, prosić Go o prowadzenie swoimi słowami, ale możemy też skorzystać z modlitw do Ducha Świętego,które proponuje nam Kościół. Jedną z takich modlitw, jest modlitwa, którą otrzymał od ojca młody Karol Wojtyła i odmawiał codziennie również, jako papież Jan Paweł II:

Tak to zdarzenie po latach wspominał papież:„W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem,ale niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia:«Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego». I pokazał mi jakąś modlitwę.Nie zapomniałem jej... Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos”.Jan Paweł II polecał właśnie tę modlitwę młodzieży na spotkaniu przy kościele św. Anny w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

Duchu Święty, proszę Cię

o dar mądrości do lepszego poznawania

Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia

ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności,

abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady,abym we wszystkim u Ciebie szukał rady

i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie

nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

Odmawiaj codziennie tą, lub wybraną przez siebie modlitwę do Ducha Świętego.