• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

BIERZMOWANIE

E-mail Drukuj PDF

PIEŚNI: Ty wskazałeś drogę do miłości - 849

KROK dziewiąty - 1 tydzień

AGAPE

W temacie AGAPE dotykamy tajemnicy Boga, który jest MIŁOSCIĄ. Racjonalnie nie przekroczy człowiek bramy Krzyża, która człowieka paraliżuje i przeraża. Uczynili to święci, bo doświadczyli krzyża jako jedyne, sensowne rozwiązanie praktycznych problemów. Ostatni krok proponuje ci rewizję tego, co myślisz o miłości, której pragniesz, jako drogi życia. Bez woli oświeconej wiarą, nie poznasz pełni miłości, która objawia się, gdy przejdziesz bramę Krzyża. Jezus mówi delikatnie: jeśli chcesz… Doświadczenie Prawdy ma moc przyciągającą, zniewalającą człowieka tym jedynym rodzajem zniewolenia, które nie odbiera wolności.

Dziewiąty drogowskaz nowego człowieka

Agape, czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych,

dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie

dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistnienia się osoby.

Dlatego poprzez stałą motanoię, przekreślenie swego egoizmu,

naśladowanie Chrystusowego krzyża,

chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby - diakonii,

służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom,

zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.

TYDZIEŃ PIERWSZY

Odnalezienie siebie

ROZMOWA EWANGELICZNA.

Ta rozmowa oparta jest na tekście Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, która mówi o wspólnotowym charakterze powołania człowieka w planie Bożym.

Bóg troszczący się po ojcowsku o wszystko chciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się wzajemnie do siebie w duchu braterskim. Wszyscy bowiem, stworzeni na obraz Boga, który „z jednego uczynił cały rodzaj ludzki, aby zamieszkał cały obszar ziemi" (Dz 17, 26), powołani są do jednego i tego samego celu, to jest do Boga samego. Dlatego to miłość Boga i bliźniego jest pierwszym i największym przykazaniem. Pismo święte zaś poucza nas, że miłości Boga nie można odłączyć od miłości bliźniego, bo: „jeśli jest inne jakie przykazanie, w tym słowie się zamyka: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego... przeto doskonałym wypełnieniem prawa jest miłość" (Rz 13, 9-10; por. 1 J 4, 20). Że jest to rzeczą bardzo wielkiej wagi, dowodzi fakt, że ludzie z każdym dniem są coraz bardziej od siebie zależni, a świat w coraz wyższym stopniu jest zjednoczony. Kiedy Pan Jezus modli się do Ojca, aby „wszyscy byli jedno... jako i my jedno jesteśmy", otwierając przed rozumem ludzkim niedostępne perspektywy, daje znać o pewnym podobieństwie między jednością osób boskich a jednością synów Bożych zespolonych w prawdzie i miłości. To podobieństwo ukazuje, że człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. (KDK n. 24).

Naucz się na pamięć: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. (Mt 10,37-39)

LEKTURY: 1) O patrona swojego chrztu i bierzmowania; 2) Ks. Franciszek Blachnicki: Miłość, seks, eros, agape; 3) JP II List do młodych całego świata z okazji międzynarodowego roku młodzieży.

ODNALEZIENIE SIEBIE

Dzień pierwszy

A: MODLITWA PORANNA

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
(1Kor 13,1-2)

 

Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,

nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)


B: BIBLIA

Poszukiwania Mędrców ze Wschodu - radość w ubóstwie. (Mt 2,1-2.8-11)

1. Jak Mędrcy szukali najważniejszej sprawy w życiu; gdzie znaleźli cel poszukiwań?

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Co jest najważniejszą wartością mego życia? Jak jej poszukuję? ……………...…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Przyjaciel na drodze dnia dzisiejszego: Adam Albert Chmielowski.

Brat Albert Chmielowski – była to natura bardzo bogata, wszechstronnie uzdolniona. Zapowiadał się jako znakomity malarz, był ceniony przez wszystkich mistrzów pędzla, którzy na zawsze pozostaną w pamięci naszego narodu jako przedstawiciele wielkiej sztuki… Ale Bóg w przedziwny sposób działa w dziejach człowieka. Oto rzucając go przed sobą na kolana, każe mu równocześnie uklęknąć przed jego braćmi, bliźnimi. Tak właśnie stało się w życiu Brata Alberta: rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka, i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza… Miłosierdzie i chrześcijaństwo jest wielką sprawą naszych dni. Jeżeliby nie było miłosierdzia, nie byłoby chrześcijaństwa: to jest jedno i to samo. W służbie miłosierdzia nawet fundusze nie są najważniejsze. (…)Najważniejszy jest człowiek; trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, sobą. (K. Wojtyła).

2. Pytanie do rachunku sumienia: Podsumowując pracę dnia, postaw pytanie, do czego czujesz się wezwany, na co masz zwrócić uwagę? Zanotuj pytani: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dzień drugi

A: MODLITWA PORANNA

Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. (1Kor 13,8-10)


Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,

nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)


B: BIBLIA

Poszukiwanie Nikodema - zmiana serca poprowadziła go na Kalwarię (J 3,1-8; 19,38-39).

1. Kim był Nikodem? Dlaczego tak trudno zmienić swoją mentalność? .…………………………………………………….… ……….……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………...........................................................................................................................................

2. Czego ja szukam w życiu? Jak korzystam z prawdy Bożej? Czy jestem gotowy pójść za Jezusem na śmierć? ………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Niepokój serca św. Augustyna:

Późno Cię ukochałem, Piękności dawna i zawsze nowa! Późno Cię ukochałem! We mnie byłeś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty, biegłem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie. Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę. Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę Ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę i pragnę; dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem Twojego pokoju… Wzywasz nas Panie, abyśmy z radością Ciebie wysławiali, bo stworzyłeś nas dla siebie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie.

Jakie postawisz sobie pytanie w obliczu postaci Nikodema i św. Augustyna? Zapisz je.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dzień trzeci

A: MODLITWA PORANNA

Miłość (…) nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. (1Kor 13-5-6).


Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,

nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)


B: BIBLIA

Poszukiwania pobożnego biblisty (Mk 12,28-34).

1. Jaki jest motyw poszukiwania uczonego w Piśmie? ………………………………………………………………….………….

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Dlaczego przykazanie miłości, to to główny temat całego Pisma? Co Jezus mówi mi osobiście o miłości? .………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

………...…………........................................................................................................................................

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Odkrycie potrzeby życzliwości - św. Urszula Ledóchowska.

Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo uśmiechu… Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze - gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak - o to niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia.

2. Napisz sobie pytanie na podstawie treści dzisiejszego dnia do swojego osobistego rachunku sumienia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień czwarty

A: MODLITWA PORANNA

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu. (1Kor 13,4-5a)


Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,

nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)


B: BIBLIA

Ukryte tęsknoty kobiety o pogmatwanym życiu osobistym (J 4,13-29).

1. Jak Samarytanka szukała szczęścia w życiu? (J 4,16-19) Jakie były jej głębsze tęsknoty? …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

2. Za czym ja tęsknię? Co chciałbym usłyszeć z ust proroka? ……………………………………………………….…….…….

………….………….........................................................................................................................................

NAMIOT SPOTKANIA.

Źródło szczęścia wiejskiej dziewczyny - bł. Karolina Kózka.

Czyż Święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości… ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego (…)ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego. (…)Karolina Kózkówna była świadoma tej godności. Świadoma tego powołania. Żyła z tą świadomością i dojrzewała w niej. Z tą świadomością oddała wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba było je oddać, aby obronić swą kobiecą godność. Aby obronić godność polskiej, chłopskiej dziewczyny. “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają”.

2. Ułóż pytanie do rachunku sumienia na dziś: ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dzień piąty

A: MODLITWA PORANNA

Miłość (…) Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. (1Kor 13,7)


Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,

nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)


B: BIBLIA

Rozterka bogatego młodzieńca (Mk 10,17-22).

1. Jak Jezus chce pomóc młodzieńcowi? Dlaczego odrzucenie propozycji Jezusa jest powodem smutku? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kiedy odszedłem od Jezusa pochmurny?

..…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………..........................................................................................................................................................................

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Szczęście w skrytości - bł. Aniela Salawa:

"Nie zasmucajcie Ducha Świętego!" Powtarzamy te słowa z Jadwigą, królową Polski, "matką narodów". I powtarzamy je z Anielą Salawą, błogosławioną. Niech się zjednoczą w naszej świadomości te dwie kobiece postaci: królowa i służąca! Czyż całe dzieje świętości chrześcijańskiej, duchowości budowanej na ewangelicznym wzorze, nie wyrażają się w tym prostym zdaniu: "Służyć Bogu - to znaczy królować!" (por. Lumen gentium, 36). Tę samą prawdę wyraża życie wielkiej królowej i życie prostej służącej! (…)Na zakończenie tej Eucharystii na prastarym Rynku krakowskim, w czasie której Kościół wyniósł do chwały ołtarzy Anielę Salawę, pragnę, aby zabrzmiały jej własne słowa. Pochodzą one z Dziennika. Jedno zdanie, jakby szczególnie potrzebne w tym momencie po Komunii św. Tak pisze, tak woła do Chrystusa Aniela: "Pragnę, żebyś był tak wielbiony, jak jesteś wyniszczony". I jeszcze o swoim własnym powołaniu, a raczej o tym, które dał jej Bóg: "Wobec duszy mojej Pan Bóg miał zamiary wielkie, stwarzając mnie na swój własny obraz". (…)jak głęboko zapadły mi w pamięć, w serce te słowa: "Panie! Żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz".

2. Postaw sobie dziś następne pytanie do swojego rachunku sumienia: …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dzień szósty

A: MODLITWA PORANNA

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (1Kor 13,3).


Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,

nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)


B: BIBLIA

Zmagania zapaleńca religijnego (Flp 3,4-9, por. Ga 1,13-24).

1. Jakie widzisz najwartościowsze cechy Szawła przed nawróceniem? Co skłoniło Szawła do stania się św. Pawłem? ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Jak wygląda moje wewnętrzne i zewnętrzne zaangażowanie w codzienne czynności?

..…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………..........................................................................................................................................

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Podjęcie decyzji życia - św. Stanisław Kostka:

Pewien młody Polak, szlachetnego rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u nas w Wiedniu przez dwa lata (…) Zostawił on wielki przykład stałości i pobożności; wszystkim drogi, nikomu nie przykry, młody wiekiem, ale dojrzały roztropnością, niewielki wzrostem, lecz wielki duchem. Słuchał codziennie Mszy świętej, częściej od innych się spowiadał i przyjmował Komunię świętą, i długo się modlił. Studiował retorykę i nie tylko dorównywał innym w nauce, ale i prześcigał tych, którzy do niedawna go przewyższali. (…)pewnego poranka, po przyjęciu Komunii świętej, opuścił Wiedeń bez wiedzy swojego opiekuna i swojego brata. Wyrzekł się dość znacznej ojcowizny, pozostawił odzież, której używał w domu i w szkole, a przywdziawszy płócienne i pospolite odzienie, z kijem w ręku udał się w drogę jak zwyczajny ubogi prostak. Tylko Bóg wie, co będzie z nim dalej, ufamy jednakże, że to wszystko się stało nie bez natchnienia Bożego. Był zawsze taki stały w swoim postanowieniu, iż wydaje się nam, że w tym wypadku działał pod wpływem łaski, a nie z jakiegoś chłopięcego kaprysu..

2. Pomyśl, jaka jest twoja główna wada? Jak możesz się jej przeciwstawić? …………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………