• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

dzieci pierwszokomunijne

E-mail Drukuj PDF

DLA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

FORMA I SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Przed podejściem do konfesjonału należy zrobi rachunek sumienia, wzbudzić żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Jeśli jest kolejka do konfesjonału, należy stać obróconym w kierunku ołtarza, nie rozmawiać, lecz modlić się o dobre owoce spowiedzi św.

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

Pt. : W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K : (W czasie kiedy czynisz znak krzyża i mówisz powyższe słowa, kapłan kreśli nad tobą znak krzyża i cicho wypowiada słowa:) Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. (Penitent słysząc te słowa, może na końcu powiedzieć: Amen).

Pt. : Jestem uczniem klasy ........, to jest moja pierwsza spowiedź (zamiast tych ostatnich słów, przy kolejnych spowiedziach mówi się: Ostatni raz u spowiedzi byłem/am ............... , żadnego grzechu nie zataiłem, pokutę wypełniłem.) Następującymi grzechami obraziłem Pana Boga. (teraz wypowiadasz grzechy, które rozpoznałeś w czasie rachunku sumienia. Po wyznaniu grzechów mówisz:) Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić, a ciebie, ojcze duchowny, proszę o naukę, pokutę i kapłańskie rozgrzeszenie.

K : (W tym momencie ksiądz udziela nauki, może się o coś zapytać i na koniec naznacza pokutę. Jeśli jej nie zrozumiałeś, powiedz o tym księdzu i poproś o powtórzenie pokuty. Po nadaniu pokuty, ksiądz wypowiada formułę rozgrzeszenia.) Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY. W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Pt. : Amen.

K : Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Pt. : Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

 

 

 

Spotkanie 16 - 31.03.2020r.

Temat: Obrzędy Komunii św.

Ta część Mszy św. jest owocem złożenia Bogu doskonałej ofiary uwielbienia i dziękczynienia. Są tu obrzędy przygotowujące do przyjęcia świętej Komunii - Ciała i Krwi Chrystusa.

1. Modlitwa Pańska. Kapłan wzywa wszystkich, aby pouczeni przez Jezusa, modlili się tak, jak nauczył nas sam Jezus. Trzeba bowiem mieć w sercu te same pragnienia, jakie miał w sercu Jezus. To jest wejście w komunię serc, aby te same dążenia, jakie są w Sercu Jezusa, były i w nas. Lecz ta modlitwa w Mszy św. nie kończy się słowem „amen”. Kapłan bowiem rozwija ją słowami: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wierni zaś odpowiadają. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

2. Modlitwa kapłana o pokój. Zwracając się bowiem ku Chrystusowi, dostępujemy owoców Jego dzieła pojednania nas z Bogiem Ojcem. Grzech oddziela nas od Ojca Niebieskiego, łaska jednoczy i tym samym spełnia się najgłębsze pragnienie serca człowieka - spocząć w Bogu. Ta część kończy się przekazaniem znaku pokoju. Może on być różny i zależy od przyjętej i stosowanej praktyki w danej wspólnocie.

3.Modlitwa (najczęściej śpiewana) Baranku Boży… W niej wyrażamy żal za nasze grzechy, aby za łaską Bożą być uwolnionymi od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. I wołamy na zakończenie: Obdarz nas pokojem. Pan Jezus, którego mamy przyjąć w Komunii jest Panem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Tylko On obdarza pokojem, jakiego ten świat dać nie może.

4. Ukazanie przez kapłana Jezusa w znakach sakramentalnych, któremu towarzyszą słowa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Wierni odpowiadają: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

5. Obrzęd Komunii św.

6. Dziękczynienie po Komunii - śpiew uwielbienia.

7. Trzecia modlitwa mszalna „Po Komunii”.

 

Spotkanie 15 - 24.03.2020r. Temat: Liturgia eucharystii.

Rozpoczyna się tzw. ofiarowaniem. Na pusty ołtarz przynosi się dary ofiarne, wśród których są ampułki z winem i wodą, oraz chleb przaśny w formie hostii i komunikantów. W tym czasie śpiewa się odpowiednią pieśń i wierni składają ofiary na tacę - tzw. kolektę. Ta część kończy się wezwaniem kapłana: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. Wierni odpowiadają: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego Imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Po tej drugiej modlitwie mszalnej rozpoczyna się modlitwa, zwana prefacją. Po wstępnym dialogu: Pan z wami… kapłan wspomina zbawcze wydarzenia z historii zbawienia, które Bóg ciągle podejmuje dla naszego zbawienia. Ta modlitwa kończy się tekstem modlitwy, którą najczęściej wykonuje się w formie śpiewu. Jest to modlitwa: Święty, Święty…

Teraz następuje tzw. modlitwa eucharystyczna. To kulminacyjna część Mszy św. Ksiądz ma do wyboru w mszale 9 modlitw. Mają one jednak podobne części: 1. przejście od śpiewu Święty, Święty, do epiklezy - modlitwy o zesłanie Ducha Świętego; 2. epikleza konsekracyjna: opowiadanie o ustanowieniu Mszy św. i konsekracja, czyli wypowiedzenie słów Jezusa, które sprawiają, że chleb staje się Jego Ciałem, a Wino Jego Krwią; 3. aklamacja po przeistoczeniu: Oto wielka tajemnica wiary, lub inna; 4. modlitwa ofiarnicza - kapłan prosi, by ofiara Jezusa i Kościoła była przyjęta przez Boga Ojca i nas uświęciła; 5. modlitwa wstawiennicza - modlimy się za różne stany Kościoła; 6. doksologia (śpiew uwielbienia) z końcowym AMEN.